Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

 Сілютіна Ірина Миколаївна – виконувач обов`язків завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. E-mail: siliutina@pravo-snu.lg.ua

 Єременко Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор.

 Смоліна Ольга Олегівна – доктор культурології, доцент.

Чурсін Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент.

 Ополонін Анатолій Михайлович – кандидат філософських наук, доцент.

Єпіфанова Ольга Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.

Саранов Сергій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент.

 Бондарь Євген Васильович – асистент.

 Єрьомін Владислав Юрійович – асистент.

 

Наше розташування:

Аудиторія № 324, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності була утворена 01.09.2017 року на юридичному факультеті шляхом об’єднання кафедри філософії та кафедри філософії культури і культурології.

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями 033 «Філософія» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури та культурології, які певний час існували й розвивалися як самостійні підрозділи.

У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики й прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано в кафедру філософії.

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 року, її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (наказ № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, яка стала випусковою для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність".

Коротка історія об'єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань і практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

В.о. завідувача кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності: кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна Сілютіна працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" з початку її впровадження до останнього часу. Їй належить вирішальний внесок в акредитацію спеціальності в 2016 році. І.М. Сілютіна зарекомендувала себе не тільки кваліфікованим фахівцем, але й енергійним, відповідальним організатором і керівником. Вона має також великий досвід науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства та підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр.).

Кафедру філософії, що увійшла до складу новоствореної кафедри, з 2015 року очолював доктор філософських наук, професор Єременко Олександр Михайлович. У 1980 році він закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «учитель російської мови та літератури». У 1991 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». У 2010 році в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працює з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 року по вересень 2017 року займав посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.

Іншу поєднану кафедру, кафедру філософії культури і культурології, з 2015 року очолював Чурсін Микола Миколайович, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом усього часу її існування і є фахівцем у сфері інформаційної діяльності.

М.М. Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут у 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу, зокрема, на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2012 – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В. Даля.

З грудня 2014 по грудень 2015 обирався головою профспілкової організації викладачів і співробітників СНУ ім. В. Даля. М.М. Чурсін має більше 140 публікацій, є членом двох спеціалізованих Вчених рад (СНУ ім. В. Даля, Харківська державна академія культури).

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками.

У 2011 році на кафедрі світової філософії та естетики була затверджена комплексна тема кафедрального дослідження: «Міжкультурна специфіка регіону: діалектика глобалізації та автономізації». За період з 2001 по 2014 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження».

За період з 2010 по 2016 рік викладачами двох кафедр, що увійшли до складу кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності, надруковано понад 260 статей і тез. Видано 5 монографій, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 методичний посібник.

За останні п’ять років чотири особи захистили дисертації та здобули науковий ступінь за такими спеціальностями: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; 09.00.08 – естетика; 26.00.01 – теорія та історія культури.

Професор Єременко О.М. у 2009 році отримав премію ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії (постанова Президії НАН України від 25.02.2009 р.).

Викладачами кафедри підготовлений до друку підручник з релігієзнавства «Релігієзнавство: історія і теорія релігії» під загальною редакцією проф. Єременко О.М. і проф. Смоліної О.О.

Професор Єременко О.М. працює над монографією «Пророчества Нострадамуса и теория событем».

Доцент Чурсін М.М. працює над монографією «Вища освіта в умовах інформатизації суспільства».

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. За період з 2010 по 2015 рік було проведено 5 таких конференцій, на яких виступило більш ніж 100 викладачів та близько 200 студентів й аспірантів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів.