Кафедра господарського права

 Шаповалова Ольга Вікторівна  завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Автор 4-х монографій, 3-х навчальних  посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових статей. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Києв), Харківського національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). Головний редактор наукового періодичного видання  “Юридична наука, практика і освіта” (видається з 2009 року). На кафедрі відкрито відділеня  аспірантури, де за науковим керівництвом О.В. Шаповалової відбувається підготовка наукових кадрів. Сфера наукових інтересів: правові проблеми залучення в господарський обіг природних ресурсів, договірні форми державно-приватного партнерства,  реалізація господарсько-процесуальних прав. Курси викладача: «Господарське процесуальне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Майнова основа господарювання», «Міжнародний комерційний арбітраж» та інші. Протягом п’яти років є науковим керівником наукових досліджень,  що виконуються на замовлення на госпрозрахунковій основі. Так, кафедрою укладено з суб‘єктами господарювання та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895).

 Гриценко Григорій Миколайович  кандидат юридичних наук, доцент. Автор понад 23 опублікованих праць у наукових та ділових виданнях, у тому числі 1 монографія, практикуючий юрист із 17-річним досвідом роботи. Сфера фахових інтересів: господарське право, транспортне право, податкове право. Курси викладача: «Транспортне право», «Господарське право».

 Терещенко Сергій Володимирович кандидат юридичних наук. Автор понад 20 опублікованих праць у наукових та ділових виданнях. Сфера наукових інтересів: договірний механізм реалізації державно-приватного партнерства та шляхи його вдосконалення. Курси викладача: «Господарське право», «Судові та правоохоронні органи», «Адміністративне та господарське право», «Правознавство».

 Мартинова Лілія Володимирівна  старший викладач. За період з 2011 по 2014 роки було прийнято участь у 14 міжнародних конференціях, написано 11 статей у наукових фахових виданнях, у тому числі 2 статті в іноземних наукових виданнях, прийнято участь у написанні 1-ї колективної монографії. У 2015 році прийнято участь у двох конференціях та надруковано одну статтю в науковому фаховому виданні (Україна) + одну статтю здано до друку. Досвід роботи на підприємствах бюджетної сфери та на державній службі. Коло наукових інтересів: управління та правове забезпечення господарських ризиків на переробних підприємствах АПК. Курси викладача: правознавство, господарське право, інвестиційне право, банківське право.

Теміров Володимир Іванович – старший лаборант кафедри господарського права.

 

Наша електронна пошта: hozpravo@snu.edu.ua та hozpravo@i.ua

Наше розташування: аудиторія 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра господарського права входить до складу юридичного факультету. Це колектив із 4 викладачів (у т.ч. 1 доктор і 2 кандидати наук), який забезпечує навчальний процес як на юридичному факультеті, так і на інших факультетах й інститутах. Професорсько-викладацький склад забезпечує викладання 25 навчальних дисциплін. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою іноземним студентам, у т.ч. магістрам. Відповідний напрям наукової роботи сформований під впливом видатних учених-науковців господарського та господарського процесуального права В.К. Мамутова, В.В. Лаптева, Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини та ін.

Загальна інформація про кафедру

На кафедрі відкрито відділення аспірантури, де за науковим керівництвом О.В. Шаповалової відбувається підготовка наукових кадрів. 

Сфера наукових інтересів: правові проблеми залучення в господарський обіг природних ресурсів, договірні форми державно-приватного партнерства, реалізація господарсько-процесуальних прав.

Курси викладача:

- «Господарське процесуальне право»;

- «Господарське право», «Міжнародне приватне право»;

- «Майнова основа господарювання»;

- «Міжнародний комерційний арбітраж» та інші.

Історія кафедри

Кафедра господарського права створена на юридичному факультеті  в 1997 році. Її виникнення було обумовлено нагальною потребою в підготовці фахівців, які були б озброєні знаннями та практичними навичками в умовах розвитку підприємництва й переходу Україні до ринкової економіки.

Першим завідувачем кафедрою став доктор економічних наук, професор Козубенко Віктор Олексійович. У 1999 році кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мартинов Анатолій Валентинович. З 2004 року обов’язки завідувача виконував кандидат технічних наук, доцент Нікішкін Юрій Анатолійович. З березня 2007 року завідувачем кафедри призначена Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук за спеціальностями – «господарське право, господарське процесуальне право».

Незважаючи на свій порівняно молодий вік, кафедра господарського права виправдано посідає одне з провідних місць у структурі СНУ ім. В. Даля.

Кафедра господарського права є єдиною з гуманітарних кафедр університету, яка протягом п’яти років виконує на замовлення наукові дослідження на госпрозрахунковій основі. Так, з 2009 року по теперішній час кафедрою було укладено з суб‘єктами господарювання та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт.

Інформація про очільника кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Автор 4-х монографій, 3-х навчальних  посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових статей. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), Харківського національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків).

Головний редактор наукового періодичного видання  “Юридична наука, практика і освіта” (видається з 2009 року). 

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням господарсько-правового забезпечення розвитку економіки України. Одним із важливих напрямів роботи кафедри є робота над дисертаціями. За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська й кандидатські дисертації (1 докторська, 10 кандидатських). На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». За останні десять років викладачі кафедри прийняли участь у 60 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Представники кафедри є членами Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права». Кафедра підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ і кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Російської Федерації, Республіки Білорусь.