Кафедра конституційного права

Сайт кафедри за адресою: http://archive.pravo-snu.lg.ua/

 Татаренко Галина Вікторівна завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Антоненко Михайло Іванович  кандидат історичних наук, доцент.

 Денисенко Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент.

 Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Сапицька Олена Михайлівна  кандидат історичних наук, доцент.

 Сергієнко Ганна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент.

Карауланова Наталія Олегівна – старший лаборант.

 

Наша електронна пошта: kpr@snu.edu.ua

Ми розташовані: аудиторія 314, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра готує випускників за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовують фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про очільника кафедри

Татаренко Галина Вікторівна кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. З 2010 р. по 2015 р.  доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк. Наукова робота: 61 публікація, з них 31 наукового та 30 навчально-методичного характеру.

Опубліковано дві монографії:

1.Монографія «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні». / Луганськ: Вид-во «Література», 2011. - 220 с.

2.Монографія «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» / Хуторян Н.М., Вишновецька С.В., Гаращенко Л.П., Дріжчана С.В., Іншин М.І., Кравчук Т.В., Коробенко Н.П., Лаврів О.Я., Лазор Л.І., Сімутіна Я.В., Стадник М.П., Скоробагатько А.В., Татаренко Г.В., Швець В.О., Шумило М.М. За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.М. Хуторян, 2012.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять всеукраїнські та міжнародні конференції, за результатами яких публікуються збірники тез конференцій.