Кафедра правознавства

 Розовський Борис Григорович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

 Арсентьєва Олена Сергіївна – декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

 Котова Любов Вячеславна – заступник декана факультету, кандидат юридичних наук, доцент.

Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор.

 Івчук Юлія Юріївна – доктор юридичних наук, доцент.

Антоненко Михайло Іванович кандидат історичних наук, доцент.

 Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.

 Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Коміссаров Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Кравченко Ігор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.

 Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент.

Скупінський Олег Володимирович – кандидат юридичних наук.

 Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Шульженко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент.

Джафарова Валерія Михайлівна – старший викладач.

Коваленко Денис Сергійович  старший викладач.

 Гніденко Вікторія Ігорівна – асистент.

 

Наша електронна пошта: Pravoved@snu.edu.ua

Ми розташовані: аудиторія 314, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю 081 «Право».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, нового переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за напрямом Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання юридичних дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації в чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо. Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: бакалавр (перший рівень) магістр (другий рівень), доктор філософії (третій рівень).

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

EU Law

Аграрне право

Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку

Адвокатура України

Адміністративне право та адміністративне процесуальне право

Актуальні проблеми кримінального права та правові основи протидії корупції

Актуальні проблеми кримінального та кримінального процесуального права

Актуальні проблеми судоустрою

Виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів

Державна реєстрація прав на землю

Докази та доказування в процесуальному праві

Європейське соціальне та трудове право

Житлове право

Законодавство України в контексті євроінтеграції

Канонічне право

Криміналістика

Кримінальне право

Кримінально-виконавче право

Кримінальне процесуальне право

Методика та практика діяльності адвоката в різних юрисдикційних процесах

Методика розслідування злочинів

Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень

Методика розслідування організованої злочинності

Міжнародне сімейне право

Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю

Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки

Нотаріальний процес

Нотаріат

Організація праці в органах прокуратури та ОВС

Організація праці в суді

Організація юридичної роботи на підприємстві

Основи цивільного римського права

Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Підтримання державного обвинувачення в суді

Компаративістика в системі юриспруденції

Права людини в Євросоюзі

Право звернення до Європейського суду з прав людини

Право Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ

Право міжнародних організацій

Право соціального забезпечення

Правове регулювання відносин власності

Правове регулювання праці в ринкових відносинах

Правове регулювання трудових і процесуальних трудових відносин

Правові основи інформаційної безпеки

Практикум з криміналістики та криміналістична експертиза

Проблеми кваліфікації господарських злочинів

Проблеми спадкового права

Проблеми зобов’язального та спадкового права

Проблеми теорії та філософії права

Проблеми цивільного процесуального права

Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення в суді

Сімейне право

Складання процесуальних документів

Страхове право

Судова влада в Україні

Судова медицина та психіатрія

Судово-бухгалтерська експертиза

Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права

Теорія держави та права

Теорія та практика міжнародного права

Теорія та практика європейського права

Теорія та практика нотаріального процесу

Трудове право

Цивільне процесуальне право

Цивільне та сімейне право

Юридична деонтологія

Юридична техніка

Юридична компаративістика

Слід відзначити, що на кафедрі діє Юридична клініка «PRO BONO».

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму 6.030401 «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства в складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02  «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про очільника кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР №000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Номер атестата  ПРАР №001655.

Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право.

У 1993 році присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах більше 25 років, у тому числі в СНУ ім. В. Даля  10 років.

Опублікував більше 230 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 1 навчальний посібник, 2 підручники. Працюючи на посаді професора опублікував більше 80 друкованих праць.

Головні напрямки наукової діяльності  професора Розовського Б.Г.   кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, підготовлені до захисту 4 дисертації.

Розовський Б.Г. є членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003 р.), Почесною грамотою Президента України (2000 р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року в номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002 р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991 р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти” І ступеня.

Основні наукові праці:

1.Кримінальне право (Особлива частина). Підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.1 –Луганськ: видавництво «Елтон - 2», 2012.–780 с. (затверджено МОН України, лист №1.4/18-Г-2882.1. від 24.12.2008р.)

2.Кримінальне право (Особлива частина). Підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.2 –Луганськ: видавництво «Елтон - 2», 2012.–780 с. (затверджено МОН України, лист №1.4/18-Г-2882.1. від 24.12.2008р.)

3.Всенародная собственность природных ресурсов Монография. /  Б.Г. Розовский; Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – 160 с.

4.Народный следователь и народный суд: из прошлого в будущее // Юридичний вісник України. - 2014. - №27 - (5-11 липня) . - С. 12-13.

5.Народный следователь и народный суд: из прошлого в будущее // Юридичний вісник України. - 2014. - №28 -  С. 15-17 

6.Hamble executive suites // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013 - .№ 4 – С. 363-369

7.Дон Кихот на щите современной уголовно-правовой политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 - .№ 3 – С. 90-113

8.Когда проблему ищут не там где она действительно есть (заметки всем недовольного человека) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 - .№ 1 – С. 152-167.

9.Уголовный ппроцесс: попытка посмотреть в будушее // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 - .№ 4 – С. 104-131

10.Уголовный ппроцесс: затянувшееся  противостояние средневековью // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013 - .№ 6 – С. 47-65.

11.Розовський Б.Г. Купите изменение в законе! // Економiка та  право. №2  - К.-.2015. – С. 85-91.

12.Розовський Б.Г. Есть ли истина в объективной истине?  // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 1. - С. 293-305.

13.Новый субъект уголовного процесса // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 2. - С. 304-314.

14.Донбасс: односторонний взгляд в прошлое // Економiка та  право. №2  - К.-.2015. – С.95-101.

15.Криминалистика в цифре // Материалы республиканской научно-практической конференции с участием международных экспертов (Душанбе, 25 сентября 2015 г.). Труды Академии (научный журнал). 2015.  - № 3 (27) - С.73-76.

16.Праву и процессу требуются пассионарии с лестницей в небо // Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и Комментарии к ней /А.С.Александров и др. М.: Юрлитинформ, 2015 с. 115-133.

17.Нестандартные задачи совершенствования уголовного процесса (былое и новые думы) // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. №1(39). 2015 г.: Научно-теоретический журнал. Калининград: Калининграский филиал СПбУ МВД России, 2015. - С.134-149

18.Экономико-правовое стимулирование рационального природопользования как механизм обеспечения устойчивого развития  // Эколого-правовое обеспечение устойчивого развития регионов России: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 19 марта 2015 г. / сост. и отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, М.В. Пономарев. - М.: изд-во МИИГАиК, 2015. - С.124-129

19.Новый субъект уголовного процесса // Вопросы правоведения.- 1015. - №4. - С. 57-68

20.Купите изменение в законе! // Аграрное и земельное право.  - 2015.  - № 6 (126).  - С. 120-129.

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку й інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри  спрямована  на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки   кваліфікованих юристів та проходила  в межах  кафедральних  держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» і «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права».

У процесі виконання етапів кафедральних тем викладачами кафедри правознавства на підставі проведених досліджень, аналізу національних і міжнародних нормативно-правових актів  визначені тенденції та проблеми  розвитку законодавства України  в процесі  гармонізації національного законодавства з міжнародним. Результати наукових досліджень носять комплексний характер і віддзеркалені в публікаціях видань, що  переважно є фаховими. Так, у 2011 р. викладачами було опубліковано 313 публікацій, у тому числі 2 монографії, 1 підручник (у тому числі з грифом МОН), 61 фахова стаття, 4 у зарубіжних виданнях, тез – 228; у 2012 р. викладачами було опубліковано 341 публікація, у тому числі 2 монографії, 2 підручника (у тому числі з грифом МОН), 2 навчальні посібники, 157 фахових статей, 9 статей  у зарубіжних виданнях, тез – 167; у 2013 р. викладачами було опубліковано 153 публікація, у тому числі 2 монографії, 2 підручника (у тому числі з грифом МОН), 2 навчальні посібники, 40 фахових статей, 2 статті в зарубіжних виданнях, тез – 112; у 2014 р. викладачами було опубліковано 159 публікація, у тому числі 2 монографії, 1 підручник (у тому числі з грифом МОН), 2 навчальні посібники, 58 фахових статей, 6 статей  у зарубіжних виданнях, тез – 99; у 2015 р. викладачами було опубліковано 115 публікація, у тому числі 1 монографія, 1 підручник (у тому числі з грифом МОН), 1 навчальний посібник, 32 фахових статей, 2 статті  в зарубіжних виданнях, тез – 78. Таким чином, за останні п’ять років усього на кафедрі правознавства опубліковано 1081 публікація, у тому числі 9 підручників (у тому числі з грифом МОН, 7 монографій, 7 навчальних посібників, 348 фахових статей, 23 статті в зарубіжних виданнях, тез – 684).

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права: теорія і практика», йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461, а також у 2013 році  внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Основною формою залучення талановитих студентів до науково-дослідної роботи з тематики кафедральних досліджень є організація та проведення студентських наукових конференцій і видання їх матеріалів. За останні 5 років тільки за результатами традиційних щорічних студентських наукових конференцій було видано 14 збірок матеріалів, загальним обсягом 250 друкованих аркушів.

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах і наукових організаціях. Наприклад, у  2015 році   доценти кафедри Арсентьєва О.С. та Котова Л. В. пройшли стажування в Польщі  на базі Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з університетом інформатики (WSInf), Лодзь, Польща та Центром Європейських Фондів (BFE) та отримали офіційні сертифікати про отримання післядипломної освіти; доценти кафедри Арсентьєва О.С., Котова Л.В., Капліна Г.А., Татаренко Г.В пройшли стажування в Академічному товаристві Михаїла Балудянського в Словакії (1-10 листопад 2015р.), одержали відповідні сертифікати.

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області.