Кафедра правознавства

Розовський Борис Григорович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Електронна пошта: rozovskij@snu.edu.ua

Арсентьєва Олена Сергіївна – декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: arsenteva@snu.edu.ua

Котова Любов Вячеславна – заступник декана факультету з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kotova@snu.edu.ua

Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор.

Івчук Юлія Юріївна – доктор юридичних наук, доцент. Електронна пошта: ivchuk@snu.edu.ua

Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: antonenko@snu.edu.ua

Камишанський Олексій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент, начальник Головного управління Нацполіції в Рівненській області (до 17.11.2020 був начальником управляння Стратегічних розслідувань у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України). Електронна пошта: kamishanskij@snu.edu.ua

Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kaplina@snu.edu.ua

Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: kachurin@snu.edu.ua

Кудрявцев Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, суддя Старобільського районного суду Луганської області.

Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент. Електронна пошта: mezeria@snu.edu.ua

Назимко Олена Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: nazimko@snu.edu.ua

Петросян Кристина Єрвандівна – старший викладач, суддя Луганського окружного адміністративного суду. Електронна пошта: petrosian@snu.edu.ua

Скупінський Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: skupinskij@snu.edu.ua

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Електронна пошта: tatarenko@snu.edu.ua

Шульженко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, перший заступник керівника Луганської місцевої прокуратури № 2. Електронна пошта: shulzhenko@snu.edu.ua

Караман Костянтин Валерійович – старший викладач (сумісник), перший заступник керівника Луганської обласної прокуратури. Електронна пошта: karaman@snu.edu.ua

Коваленко Денис Сергійович – старший викладач, суддя-спікер Рубіжанського міського суду Луганської області. Електронна пошта: kovalenkods@snu.edu.ua

Гніденко Вікторія Ігорівна – асистент. Електронна пошта: gnidenko@snu.edu.ua

 

Контакти: +380950524968, 

Ми розташовані: аудиторія 314, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. Електронна пошта кафедри: pravoved@snu.edu.ua

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за денною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю 081 «Право».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство в практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991 р. № 242-04 кафедра була перейменована й одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата в 1992 році. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 році створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012 року наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 року згідно з наказом № 160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про завідувача кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР № 000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне в 1997 році. Номер атестата – ПРАР № 001655.

Старший науковий співробітник АН УРСР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993 р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ 30 років, у тому числі у СНУ ім. В. Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003 р.), Почесною грамотою Президента України (2000 р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року в номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002 р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991 р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила в межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» і «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах і наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод і меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області, Рубіжанським міським судом Луганської області, Апеляційним судом Луганської області, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції в Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою в справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції в Луганській області. Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).

Криміналістична лабораторія.