Кафедра всесвітньої історії та історії України

Збірник наукових праць "Історичні записки / Historical Notes"

 Михайлюк Віталій Павлович  завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор.

Бровендер Юрій Михайлович – доктор історичних наук, професор.

 Михайлюк Владислав Віталійович – кандидат історичних наук, старший викладач.

 Сапицька Олена Михайлівна кандидат історичних наук, доцент.

 Сафонова Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент.

 Фомін Андрій Володимирович кандидат історичних наук, доцент.

Аносова Валерія Сергіївна – асистент, аспірант.

 Золотар Степан Андрійович – лаборант.

 

Наша електронна пошта: World_history@ukr.net

Ми розташуванні: аудиторія 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна.

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія», а також  за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати й ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє.

Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, котрі зможуть отримати системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра, як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія». Із 2004 року на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2017 року.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Спеціальні історичні дисципліни

Археологія та методика польової археології

Історична географія

Історія первісного суспільства та первісних релігійних вірувань

Історія України та української культури

Історія та філософія Стародавнього Сходу

Історія та філософія Античності

Історія середніх віків

ІЦПСЄ

Історія Південно-Тихоокеанського регіону

Історія СРСР

Історія ВГВ

Первісна історія Америки

Історія Північної Європи

Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу

Історія дипломатії

Епоха Просвітництва в Європі

Історія Азії та Африки

Історія українського козацтва

Методи історичного дослідження

Спеціальні історичні дисципліни

Історія науки і техніки

Українська етнографія

Світова та вітчизняна історія гендерних відносин

Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки

Теорії нації та націоналізму в історичному аспекті

Світова історія торгівельних відносин

Світова історія інакомислення

Методика викладання історії

Історія Латинської Америки

Публічна історія та історична політика

Краєзнавство

Історіографія та біографістика

Світова історія військової справи

Дослідження націоналізму в історичному вимірі

Публічна історія. Історичне знання в сучасному суспільстві

Критична історія держави

Історична герменевтика

Сучасний стан наукових знань у галузі історії

Методологія та організація НДР з історії

Розробка докторського проекту з історії

Всесвітня історія та інші.

Інформація про очільника кафедри

Кафедру очолює академік Академії наук вищої освіти України, доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович.

Е-mail: vital_mih@ukr.net

Працює в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій. Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України.

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України.

Проф. Якунін В.К. є відомим дослідником історії нашої країни, зокрема – історії діяльності ОУН-УПА.

Доц. Сапицька О.М. розроблює питання системного підходу до історичного пізнання; світову історію військової справи; гендерну історію; історію первісності та стародавнього світу; середньовіччя тощо.

Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України.

Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави.

Сферою наукових інтересів доц. Бровендера Ю.М. є археологія, а старший викладач Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України в роки СРСР; досліджує історію інакомислення.

Щорічно кафедра проводить міжнародну наукову конференцію “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними й зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес і виховну роботу зі студентами. Також щорічно кафедрою проводиться всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  “Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”, на якій доповідачі обговорюють питання за наступними напрямками: